62 91 59 69
วัน  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปี 48 49 50 51 52 53 54 55
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ข้อมูลอากาศลำปาง ของวันที่ 31   มกราคม   2555
ลำดับสถานี SO2 NO2 CO O3 PM10 AQI
ศาลหลักเมือง 0 35 .8 13 59.5 62
สถานีอนามัยบ้านสบป้าด อ. แม่เมาะ 0 4 1.1 28 105.4 91
สถานีอนามัยบ้านท่าสี อ. แม่เมาะ 1 3 .3 16 53.7 59
สำนักงานการประปาแม่เมาะ 4 3 0 22 70.9 69


* สถานีฯ ที่ปิดชั่วคราว จากสถานการณ์น้ำท่วม
1.โรงเรียนนนทรีวิทยา 6.ศาลากลางสมุทรปราการ
2.บางกรวย 7.การเคหะชุมชนบางพล
3.โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 8.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
4.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 9..โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
5.บ้านพักกรมทรัพยากรธรณี 10.วิทยาลัยการอาชีวศึกษานครสวรรค์