50 68 64 73
วัน  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปี 48 49 50 51 52 53 54 55
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ข้อมูลอากาศสมุทรปราการ ของวันที่ 31   มกราคม   2555
ลำดับสถานี SO2 NO2 CO O3 PM10 AQI
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพพลภาพ 1 24 .1 6 40.3 50
การเคหะชุมชนบางพลี 5 23 2.5 68.5 68
กรมทรัพยากรธรณี 4 26 .8 9 61.8 64
ศาลากลาง 4 31 1.3 4 76.7 73


* สถานีฯ ที่ปิดชั่วคราว จากสถานการณ์น้ำท่วม
1.โรงเรียนนนทรีวิทยา 6.ศาลากลางสมุทรปราการ
2.บางกรวย 7.การเคหะชุมชนบางพล
3.โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 8.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
4.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 9..โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
5.บ้านพักกรมทรัพยากรธรณี 10.วิทยาลัยการอาชีวศึกษานครสวรรค์